Строительство Архангельского областного онкологического центра

Домой

Âèä ïîäâàëà.jpg
Âèä ïîäâàëà1.jpg
Âèä ïîäâàëà2.jpg
Âûõîä íà íóëåâîé óðîâåíü.jpg
Çàêëàäêà ôóíäàìåíòà.jpg
Î÷åðåäíîé ýòàæ.jpg
Îòäåëêà ôàñàäîâ1.jpg
Óñòðîéñòâî êðûøè.jpg
 
 
Îòäåëêà ôàñàäîâ.jpg   Îêîí÷àòåëüíàÿ îòäåëêà ôàñàäîâ.jpg      

Отправить сообщение ©DSP с вопросами и замечаниями об этом веб-узле.

© 2004 - 2016 СЗК Девелопмент 

Дата изменения: 08.10.2016